VAS 130-6 mit Regelsystem

VAS 130-6 mit Regelsystem