VAS 130 6 mit Regelsystem

VAS 130 6 mit Regelsystem